فیلمی از یک تصادف دلخراش در عربستان سعودی منتشر شده است که در آن، خودروی سوار با سرعت زیاد، چند زن را زیر گرفت.