آرش احمدی طیفکانی در حرکتی جدید موفق به ثبت رکورد جهانی روپایی بر عکس به مسافت ۲هزار و ۱۶۰ متر شد.