پسرا: با این اوضاع اقتصاد مگه دیوانم ازدواج کنم؟!

دخترا: ماهی ۶ میلیون هزینه لباسامه! شوهرم باید بتونه تامین کنه؛ حقوقشم باید بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون باشه!