این معلم نمونه تاکنون هزار و صد دانش‌آموز بی‌بضاعت بیجار را شناسایی و برای دریافت کمک به خیرین معرفی کرده است.