اجرا خوانی یک نمایش عاشقانه توسط بهاره رهنما در استانبول