سحر دولتشاهی و حامد بهداد در سکانسی زیبا از می خواهم زنده بمانم