رانندگان مراقب باشید!! تصادف ساختگی برای گرفتن دیه!

عابری که کنار خیابان ایستاده و منتظر خودروی دلخواه خود و موقعیت مناسب است