تو روحت بستنی فروش که مردم رو از کار و زندگی انداختی!!!