پارک گردی نعیمه نظام دوست و مادرش در پارک بزرگ تهران