کلیپی پر بازدید از یک میمون ماده در هند در حال بازی با بچه‌اش و شوخی‌های زیبا... آخرش پیشونی بچه اش رو هم بوسید