مادر گمان مبر زخیال تو غافلم گر ماندهام خموش خدا داند و دلم  مادرم روحت شاد