ورود عروس داماد در سالمندان به خاطر نذری که کرده بودن خیلی بازخورد بالایی داشت.

به نظر من کار بزرگی کردن که اولین روز زندگیشون رو با دعای پدر مادران تنها در سالمندان شروع کردن .

امیدوارم به پای هم پیر بشن .

همین جا همه براشون دعا کنیم که عاقبت بخیر بشن و تو زندگیشون هیچ وقت دستشون جلوی نامرد دراز نشه