پیام آزیتا تُرکاشوند به سارق جواهراتش: عاقبت بخیر نمی‌شوی