مهدی غفوریان در لایو علی ضیا سیر تا پیاز ماجرای سکته قلبی مهران غفوریان را تعریف کرد:

مهران دیروز صبح با درد قفسه سینه بیدار شد

او دقیقا جلوی در بیمارستان جماران ایست قلبی کرد

نگران سریالی بود که حین بازی در آن بود و دکترها می‌گفتند تو از مرگ برگشته‌ای چه می‌گویی!؟

سپند امیرسلیمانی: چهار سال پیش مهران را دکتر بردم و از آن زمان قرار بود آنژیو کند!