استقبال بی نظیر از کنسرت با شکوه آرون افشار در تاجیکستان