امروز در تقویم میلادی روز شکر گزاری نامگذاری شده،اما من بی خبر بودم،از دخترم پرسیدم: روز شکر گزاری چه روزیه؟ و پاسخ داد: هر لحظه و هر دم و هر روز،،،،،،،،روز شکر گزاریه. برای من یکی از قشنگترین و قانع کننده ترین،جوابهای دنیا بود. هر دم شاکر بودن برای من تلنگری بود.