آینده تان را خودتان بسازید و پولدار شوید(طنز تلخ اجتماعی)