فلور نظری بازیگر در فروشگاه اسباب بازی فروشی بابا نوئل در آلمان