دختره فکر کرد پلیسا میخوان دوس پسرشو دستگیر کنن ولی..