نوه ١٢ ساله وزير بهداشت در حضور وزير واكسن سينوفارم زد