با فتحعلی اویسی خیلی خاطره داریم مخصوصا در نقش آقای کاووسی و عربی حرف زدنش

فرادرس