شیدا صدردانش، مترجم و سردبیر اخبار ناشنوایان گفت: خانواده ناشنوا دارم؛ پدر، مادر و خواهرم ناشنوا هستند و زبان اشاره را ابتدا از داخل خانواده یاد گرفتم. منبع: صداوسیما