سوال  آمیتاب باچان از شرکت کننده هندی  در مسابقه تلویزیونی درباره امام حسین  (ع)