گفتگوی کمتر دیده شده از مرحوم سیامک اطلسی هر آن منتظر مرگ هستم...