بيشتر فوتي ها كساني هستند كه واكسن نمي زنند، عاجزانه مي‌خواهم همه واكسن بزنند .

آخرین وضعیت واکسیناسیون اتباع خارجی!

چند درصد فوتی‌ها کرونایی هستند؟