ببین چه به موقع و محترم کلاهش رو برمیداره از سرش !