پلیس استرالیا می گوید راننده کنترل خود را ازدست داده و با عبور از چند مسیر پرتردد عبور خودرو به شکل معجزه آسا از بین خودروها در بزرگراه عبور کرده و وارد یک فروشگاه شده است. به سرنشینان خودرو آسیبی وارد نشده است.