ست شدن لباس عمو پورنگ با دو دختر در پارک هنگام پیاده روی آقای مجری