و ترس اقای فامیل دور از انگشتر من درکنار نیما جان عزیز و اقای خداشناس کاربلد . سوسک