زبان هخامنشیان رو تا حالا شنیدید؟!  3000 هزار سال پیش نیاکان ما اینگونه صحبت میکردند