اشک های همسر و دختر علی سلیمانی بعد از دیدن دیالوگ های زیبایش