امیر خسرو عباسی همسر بهاره رهنما نوشت : امروز اینگونه به زیارت قبر مادرم رفتم‌‌. ‌‌ ‌شادی روح مادران آسمانی شاد