تعریف و تمجید بی سابقه ی بهاره افشاری از پژمان جمشیدی در تلویزیونی