سکانسی از قسمت اول میدان سرخ که موی مهتاب کرامتی در این سکانس سانسورشده است.