بزرگترین چرخ و فلک جهان در دبی با ۲۰۳ متر ارتفاع و ظرفیت ۱۴۰۰ نفر