اتفاق جالبی که در کنسرت جناب معین اتفاق افتاد حضور پرفسور سمیعی بود