گریه های بی امان دختران طرفدار "گلزار"از تصور دنیای بدون او را ببینید. منبع: تی وی پلاس