سوسن پرور، بازیگر تلویزیون به سوال مجری شبکه پنج درباره چهره‌اش پاسخ متفاوتی داد.
او گفت: * هر‌ وقت به‌ من می‌گویند این بازیگر زشت است، فالورهایم‌ زیاد می‌شود. * ممنونم از کسانی که تصاویرم را منتشر می‌کنند.