ویدیویی دیگر از شدت زلزله ی امروز خراسان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ساعتی پیش

بزرگی: 5.2

محل وقوع: استان خراسان رضوي - حوالی قوچان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/06/22 08:32:30

عمق زمین‌لرزه: 6 کیلومتر

این زمین لرزه در مشهد نیز احساس شده است.