کنسرت های کرونایی! 

حضور بسیار پرهزینه شماری از ایرانیان در کنسرت‌ها در ترکیه، در اوضاع کرونایی، همچنان مورد نقد و بحث محافل اجتماعی و رسانه‌ای است.