لحظه تصادف سنگین سانتافه و مزدا3 در زنجان با یک کشته