علی و آتقی آینه عبرت بعد از سالها در برنامه علی ضیاء .

محمود دینی و جواد گلپایگانی در برنامه علی ضیاء