جوونوممم لیپکش ری هیرونه.

بنظرتون این مدلی خوبه یادبگیریم بعد کرونا توعروسیا همه رو زخمی کنیم؟؟