صحبت‌های یک فوق تخصص ریه را در گفتگو با خبر صبحگاهی شبکه یک سیما بشنوید.