کل کل وشوخی های مجید یاسر و حسین سلیمانی میگه چرا تو اتاقت دو تا مبل داری؟!