نسل جدید مرسدس بنز تمام برقی , البته درذهن ما نمی گنجه