بخشی از اجرای «شورشور» مونا فرجاد ، چقدر خوب و مسلط