طرف رفته مسافرت پسر بوده حالا باهمون پاسپورت برگشته دختره رییس فرودگاه تعجب میکنه این چرا اینجوری شده پاسپورت هم مال خودشه