خدا قبول کنه چقدر قشنگ نذری میدن.

آفرین به سخاوت و ابتکار جالبشون