تمام کسانی که ماشین اتومات دارند کلیپ را ببینند و برای بقیه اتومات سوارها ارسال کنند!

با این وضع گرانی خودرو این ۵ کار را هرگز و هرگز با خودروهای اتومات انجام ندهید.